Algemene voorwaarden

Omdat wij beide beter moeten worden van de koop, hanteren wij onderstaande voorwaarden. Hierin vindt je wat jij van ons kan verwachten én wat wij van jou kunnen verwachten. Mocht je nog vragen hebben, staan wij uiteraard graag voor je klaar.

Algemene voorwaarden van:
Bos Rubber B.V.
Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 561566850000
(AS 133C-12)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop
van Bos Rubber B.V., gevestigd te Schagerbrug, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij
aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie
hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
nabestellingen en deelbestellingen.
8. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft
gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene
voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van
toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn.
Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend
aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk
binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals
transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van
ingeschakelde derden.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de
aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze
informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de
opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en
andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo
nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten
ontlenen.
7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste verzoek
op kosten van de wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.
8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de
gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de weten
regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de
benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument
bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de
consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten
weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan
dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer
de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot
stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. De gebruiker is pas gebonden aan:
a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping
van de wederpartij – met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.
Artikel 4: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde
leveringen door derden laten verrichten.
Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze
informatie juist en volledig is.
2. Alle door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in
de originele van de gebruiker of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen
veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.
3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige
gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij
nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te
verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de
gebruiker zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in
gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog
na te komen.
2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan
worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het
moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of
de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden
afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de
zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een
door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken
plaatsvindt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
7. Indien de gebruiker de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het
moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter
beschikking staan.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden
afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te
slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na
kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze
termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn
afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting
tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting
van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of
andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.
10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de gebruiker alle voor de
levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de
wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar
evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van de gebruiker.
Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor
ze bestemd is.
2. De gebruiker bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat hij deze
emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
3. De gebruiker heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te
brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor
overeengekomen termijn, moet de gebruiker deze emballage terugnemen en zal hij de in rekening
gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de
wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. De gebruiker heeft hierbij wel altijd
het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen
bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze
schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding,
hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen. De gebruiker heeft dan het recht deze tegen
kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te
brengen.
6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft de gebruiker niet terug te nemen en mag hij bij de
wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of
begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de
gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de
zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen
garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden
zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt
een termijn van 1 jaar na levering.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is
gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale
hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake
opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van
de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante
informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending
noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond
blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele
verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn
vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn
aan de aard van deze materialen.
10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 9: Garanties

1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn
branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een
verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is
afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij
hierover informeren.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt
van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn
voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen
prijs nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor
herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de
overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van
het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de
zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de
consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de
overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de gebruiker
geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade.
Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving
en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van
de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn
assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de
schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van
de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of
bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke
garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of
namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte
informatie;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of
gebruikelijk is;
f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan
het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit
voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot
vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden
jegens de wederpartij.

Artikel 11: Betaling bij bedrijven onderling

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor
betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen
schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur
vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of
geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht
aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van
het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst,
zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit
de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien
hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de
kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij
de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen
die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van
betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Betaling bij consumenten

1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor
betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de
overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen
schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur
vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of
geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht
aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker
de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te
betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop
van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel
cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst,
zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit
de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien
hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de
kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij
de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te
leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de
gebruiker heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de
zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband
houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming
van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke
incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij
zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud
rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het
eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een
eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op
enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een
financier brengen.
6. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendomsof
overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als
identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op
eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep
doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk
recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade,
gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een
schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de)
overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde
derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of
dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval
van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals
door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen
e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 16: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil
annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding
verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de
annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de
schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot
100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de
gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de
wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat
moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening
brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte
kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden
hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de
wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen
opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten
van de gebruiker vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de
gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan
de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter,
mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één
maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen
voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd
is.

Datum: 23 december 2013